Moduł Kalkulacja Opłaty Czynszowej

Moduł umożliwia ujednolicenie nazewnictwa kosztów w układzie rodzajowym oraz sposób grupowania ich w układzie pionowym. Przyśpiesza również proces wyliczania stawek opłat czynszowych dla poszczególnych składników oraz dokonania kalkulacji składników opłat czynszowych do poniesionych kosztów w zadanym okresie czasowym.

Dodatkowo moduł między innymi umożliwia:

  • wyliczenie odpowiedniej stawki opłat na poszczególny składnik czynszowy w nowym roku dla mieszkańca na podstawie danych z poprzedniego roku,
  • tworzenie zestawień stawek na poszczególne nieruchomości lub budynki,
  • uwzględnienie w stawce na następny okres bilansowy parametrów związanych ze wskaźnikami ogłaszanymi w publikatorach agencji rządowych.