Moduł Majątek

 • Prowadzi pełną ewidencję majątku obejmującą: środki trwałe, zasoby mieszkaniowe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, leasing i inne wymienione w Ustawie o rachunkowości.
 • Prowadzi ewidencję majątku dla celów podatkowych i bilansowych.
 • Kartoteka majątku trwałego obrazująca bieżące stany oraz historię zmian, naliczeń i dodatkowe informacje.
 • Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji oddzielnie dla celów podatkowych i bilansowych.
 • Podział majątku wg. klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup.
 • Automatyczne księgowanie umorzenia i amortyzację miesięczną do Księgi Głównej.
 • Możliwość wycofania operacji naliczania umorzeń, amortyzacji i ponowne naliczenie po skorygowaniu danych.
 • Możliwość rozliczenia inwentaryzacji przeprowadzonej przez spis z natury.
 • Umożliwia tworzenie oraz definiowanie raportów przez użytkownika.
 • Umożliwia tworzenie oraz definiowanie dokumentów transakcyjnych tj:
  • przyjęcie środka trwałego do użytkowania w SM,
  • likwidacja środka trwałego,
  • częściowa likwidacja środka trwałego,
  • zwiększenie/zmniejszenie wartości/umorzenia środka trwałego,
  • korekta amortyzacji,
  • zmiana miejsca użytkowania środka trwałego.
 • Planowanie umorzenia, wartości, amortyzacji w latach następnych.
 • Dokonywanie korekty Vat oraz amortyzacji zadanego środka lub WNiP zgodnie z wymogami Ustawy Vat.