Moduł Kasa/bank

Zadaniem modułu jest obsługa obrotu środkami pieniężnymi. Obsługuje wiele stanowisk kasowych oraz Rachunków bankowych. Prowadzi rejestry kasowe, poprzez system zabezpieczeń kontroluje dostęp do kas. Realizuje między innymi:

 • Rejestruje wpłaty/wypłaty z wszystkich modułów.
 • Rejestruje wpłaty i wypłaty na poszczególnych rachunkach bankowych.
 • Generuje wydruki raportów kasowych/wyciągów bankowych, przelewów bankowych, kwitów Kasa Wyda i Kasa Przyjmie, przy czym kwity Kw i Kp mogą być wielopozycyjne.
 • Umożliwia numerację dowodów Kw i Kp narastająco, odrębnie dla każdej z Kas lub w ramach całej Firmy.
 • Umożliwia numerację Raportów kasowych oraz Wyciągów bankowych narastająco lub w ramach miesiąca.
 • Umożliwia kojarzenie przychodów i rozchodów z fakturami zakupu i sprzedaży wg zasad:
  • metodą wyboru przez użytkownika odpowiedniej faktury/faktur, za którą płaci odbiorca, lub użytkownik systemu płaci dostawcy,
  • automatycznie system kojarzy wprowadzoną kwotę z fakturami dostawcy lub odbiorcy,
 • Umożliwia przy księgowaniu zapłaty za fakturę wprowadzenie daty rozliczenia, która może być inna od daty Wyciągu lub Raportu kasowego, która będzie traktowana przy windykacji jako data zapłaty za daną fakturę.
 • Umożliwia automatyczne naliczenie i zaksięgowanie odsetek dla pojedynczej faktury lub wybranych faktur. Po zamknięciu Raportu kasowego lub Wyciągu bankowego moduł automatycznie nalicza i księguje Notę odsetkową oraz kojarzy ją z zapłatą.
 • Współpracuje automatycznie z modułami: Płatności Masowe, Polecenie Zapłaty oraz Elektroniczną Bankowością.