Moduł Media

 • Moduł umożliwia rozliczanie mediów:
  • wody zimnej i ciepłej,
  • podgrzanie wody z możliwością podziału na opłaty stałe i zmienne,
  • centralne ogrzewanie z możliwością podziału na opłaty zmienne i stałe oraz uwzględniające koszt utrzymania wymiennikowni plus stosowanie współczynników korygujących (dostosowanie opłaty zmiennej za c.o. do różnego usytuowania lokali mieszkalnych np. kondygnacja, strony świata itp.)
  • wywóz i usuwanie nieczystości stałych (śmieci)
  • energii elektrycznej używanej globalnie przez zasoby lokalowe np. korytarz, klatki schodowe, garaże itp.
  • ścieki z możliwością łącznego rozliczania z wodą lub indywidualnie,
 • Umożliwia rozliczenie mediów w różnych okresach rozliczeniowych.
 • Umożliwia rozliczenie mediów przy zmianie najemcy/właściciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego.
 • Umożliwia rozliczanie mediów od strony zużycia oraz od strony kosztów.
 • Umożliwia podział zasobów lokalowych od strony rozliczania kosztów zakupu mediów wg zasad stosowanych przez właściciela systemu, przy czym dla każdego rodzaju mediów podział ten może być inny
 • Umożliwia automatyczne wyliczenie zaliczek za zużycie mediów na następny okres rozliczeniowy oraz dokonanie właściwych zmian w składnikach czynszowych przyporządkowanych do danego lokalu.
 • Automatyczna współpraca z bazą danych najemców przy rozliczeniach z uwzględnieniem zmian dotyczących:
  • danych o najemcy/ mieszkańca/właściciela,
  • ilości osób zamieszkałych w lokalu,
  • opomiarowania lokalu, wysokości zaliczek.
 • Uwzględnienie zasad rozliczania zużycia mediów wynikających z aktualnie obowiązujących regulaminów.
 • Umożliwia tworzenie indywidualnych dowodów rozliczeń mediów dla najemców/właścicieli w formie uzgodnionej z zamawiającym.
 • Umożliwia automatyczne księgowanie wyniku rozliczeń na kontach rozrachunkowych najemców/właścicieli.
 • Umożliwia automatyczne sczytywanie wskazań liczników, pochodzących z modułu Integrator do modułu Media.